Serwis zawiera 2501 haseł

Homer Odyseja
.Niech, który w pole skoczy, wolarzowi każePrzywieść tutaj jałówkę, którą dam w ofiarze.Drugi do Telemacha łodzi bież i sprowadzWszystką czeladz - dwóch zostaw, ci mogą pilnować.Do Laerka złotnika pobieży mi trzeci,By złotem róg jałówki ...

FR U120 podrecznikPL
.27WY.WY.WY.Sterowanie sygnaem wejSciowym 0 do 5V/10V Par.73W.WY.WY.Wzrost czstotliwoSci WY.W.WY.Spadek czstotliwoSci TrybWY.WY.W.Kasowanie ustawienia czstotliwoSci 1 zdalnegoWY.W.W.Kasowanie ustawienia czstotliwoSci ...

Zamówienia publiczne w UE
.Przepis ten nie odbiega więc praktycznie od regulacji unijnej.Oprócz predyspozycji do prowadzenia działalności zawodowej, w słoweńskim prawie zamówień publicz-nych zamawiający ma także sposobność oceny zdolności ekonomicznej i finansowej ...

Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T 2
.Premier spotykasi z otwart krytyk ze strony cz onków Partii Pracy oraz z najwi ksz odponad stu lat partyjn rewolt.Podczas g osowania w dniu 26 lutego 2003roku stu dwudziestu pos ów Partii Pracy zag osowa o przeciwko wsparciu bry-tyjskiemu dla ameryka skich dzia a w ...

ust o ZOZach
.2b.166) Odpowiednio rektor albo dyrektor, o których mowa w ust.2a, powołuje or-dynatora kierownika kliniki oraz ordynatora kierownika oddziału kliniczne-go, po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika zakładu opieki zdrowotnej, októrym mowa w art.44 ...

a19484 2
.Table A 1 lists the predefined roles that are provided for backwardcompatibility to Version 6.Role Name PrivilegesCONNECT 1 ALTER SESSION, CREATE CLUSTER, CREATEDATABASE LINK, CREATE SEQUENCE, CREATESESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE,CREATE VIEW1,2RESOURCE ...

Egzotyzm w Literaturze Staropolskiej
.Paradoksalnie, utwory te jednak dość często ukazywały się drukiem,9J.Wojtasik, Uwagi księcia Krzysztofa Zbaraskiego, posła wielkiego do Turcji z 1622 r.: 0państwie ottomańskim i jego siłach zbrojnych)), Studia i Materiały do Historii ...

Jacques Fesch ZA 5 GODZIN ZOBACZĘ JEZUSA (Testament nawróconego)
.chwałę w Chrystusie zmartwychwstałym (5 czerwcaWtedy podeszła Martine, całkowicie opanowana, i po1957 r., Zwiatło).wiedziała wyraznie, mocnym głosem: Nie, to ja!".Strażnicy nie mogli uwierzyć.Była jak królewna.To onaWięc teraz to sam Jezus ...

New World Orders in Contemporary Children's Literature
.142] to lemon meringue bliss to youngand old of every race and creed [p.152]).Its lack of an overarchingnarrative and its arbitrary, indeterminate ending (will Blue go to sleepor turn the page of the book he is reading in bed, and thus changeOmaha s life?) declare ...

dzu 02.130.1112
.136 oraz czych przy uyciu polskich statków powietrznych lubart.137 ust.1.eksploatowanych na podstawie umowy obcych stat-ków powietrznych, zgodnie z przepisami dzia"u X.3.Minister Obrony Narodowej zapewnia w ramachbudetu ministerstwa rodki na ...

chemia kosmetyczna semestr I materiał do egzaminu
.Jest nierozpuszczalna w wodzie i alkoholu etylowym.Wprocesie hydrolizy uzyskuje się rozpuszczalna elastynę o niższym ciężarze cząsteczkowym i w postaci roztworów wodnych,buforowych lub alkoholowych wprowadza się do preparatów ...

Bocheński Sens Zycia
.Ten sampogląd chroni też od grozy, w której zdaje się żyć tyluwspółczesnych, bo wydaje im się, iż ich życie zależy odwidzimisię więc w gruncie rzeczy nie ma żadnego sensu,podczas gdy mój pogląd temu zaprzecza.Wreszcie ten sampogląd daje mi klucz do ...

06 brzuch i miednica
.pl)o ropień podprzeponowy może przebić się do jamyosierdziowej lub opłucnej" zachyłek podwątrobowy:o inaczej: zachyłek wątrobowo-nerkowyo położenie: po prawejpomiędzy powierzchnią trzewną wątrobygórną częścią dwunastnicyprawą ...

Natascha Artmann Der teuflische Lord
. Wir sind gleich da.Seht selbst, der Wehrturm ist schon zusehen!Diese Ankndigung traf zu Melisandesgroer Erleichterung auch wirklich zu.Siekonnte die Burg bereits sehen, nachdem siegerade die letzte Wegbiegung hinter sichgelassen hatten.Es war wirklich nicht ...

0011
.The basic model, then, is produc-tively expanded.This expanded model allowed for a harvest of primarydata, as it both identified materials generally ignored and facilitated inclassifying and so interpreting them more accurately.The data simplywould not have been ...

07. Nemezjusz z Emezy O naturze ludzkiej(1)
.A jeśli wedle niego duszajest zrównoważeniem, jasne jest, że uważa ją za śmiertelną.To stwier-dzenie Galena nie odnosi się jednak do całej duszy, ale tylko do duszynierozumnej.Co do duszy rozumnej jest niepewny i rzecze.3128Wymieniony w pierwszym zdaniu ...

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
.145 1 pkt 4 Kodeksu postępowa-nia administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lubogłoszenia.Art.54.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:1) rodzaj inwestycji;2) warunki i szczegółowe zasady ...

PC bardzo dobry przejrzysty
.Umowa przedwstępna nie wymaga dla swejważności szczególnej formy (pisemnej i notarialnej), nawet jeśli dla umowyprzyrzeczonej przepisy przewidują szczególną formę.CZYNY NIEDOZWOLONECZYNY NIEDOZWOLONE- to działania niezwiązane z istniejącym ...

116 Prawo geologiczne i górnicze
.153 ust.1 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-szenia.9)Zamieszczony w obwieszczeniu.10)Obecnie: sądach okręgowych, stosownie do art.4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 160, ...

Giłda GPW Opcje na akcje A.Fierla
.W większości biur i domów maklerskich bezpłatnie,automatycznie jest ona przelewana na rachunek inwestycyjny.Blokada środków przeznaczonych na depozyt zabezpieczający następuje jużw momencie składania zlecenia sprzedaży opcji otwierającego ...

Sektorowy Program Administracyjny Administracja Sprawna i Służebna (2007 2013)
.Zakłada się, że realizacja Priorytetu 3.Sprawność Instytucjonalna Oparta o PartnerskieZasady Zarządzania, przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:S zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji,S poprawy wizerunku ...

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karn
.165 1 pkt 4, art.267 3, art.268a 1 albo 2 w związku z 1, art.269 2 albo art.269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne daneumożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemiekomputerowym lub sieci teleinformatycznej,podlega karze ...

manitou
.Winsome poskrobał się po łysej, czerwonej czaszce.96 Dr Hughes odpowiada za tego pacjenta zwrócił się do swojej wyprawy ratun-kowej. Muszę mu ustąpić.Na wszelki wypadek bądzmy jednak przygotowani.Podszedł do biurka i z drewnianego pudełka ...

Understanding Football Hooliganism
.The man was generally considered a non-violent person devastatedby what has happened to his fan group (personal interview with an FC Barcelonafan, May 2004; cf.El Pas, 8 February 1998).Some long-standing supporters arguedthat, rather than expelling him, the club ...

prawo pracy por
.Zakaz konkurencji powinien jednoznacznie określać zakres i rodzaj działalnościuznanej przez strony za konkurencyjną wobec pracodawcy.Działalność ta musi mieć bezpo-średni związek z działalnością pracodawcy i stanowić realne zagrożenie dla ...

Strona 1 / 1011 , 2, 3, 4, 5 ... 101